Oferta

statut_poradnia_2018


OFERTA PORADNI


Zapraszamy Rodziców dzieci z zerówek szkolnych do udziału w warsztatach w ramach bezpłatnego południowopraskiego programu „Przedszkolak w szkole” .

 1. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA:
 • Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym;
 • Diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej;
 • Diagnoza specyficznych trudności matematycznych;
 • Diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej;
 • Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Badanie dojrzałości procesów integracji sensomotorycznej
 • Ocena rozwoju ruchowego niemowląt
 • Badania sondażowe dzieci uczęszczających na roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 • Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • Diagnoza logopedyczna
 1. BEZPOŚREDNIA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • Kwalifikowanie dzieci i młodzieży do placówek specjalnych
 • Udzielanie informacji o szkołach specjalnych, placówkach integracyjnych oraz instytucjach świadczących pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak również przepisach prawa oświatowego
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu technik uczenia się, komunikacji społecznej i innych
 • Udzielanie rodzicom wskazówek i instruktażu dotyczącego pracy nad wspieraniem potencjału dziecka oraz wyrównaniem deficytów rozwojowych
 • Udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc w budowaniu systemu wychowawczego i dobrych relacji
 • Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin
 • Wpieranie rodziców w planowaniu procesów terapeutycznych, kierowanie do specjalistów poradni i innych placówek
 • Udzielaniu pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
 • Poradnictwo seksuologiczne

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Pomoc młodzieży w wyborze szkoły i kierunku kształcenia
 • Specjalistyczne badania diagnostyczne umożliwiające planowanie drogi zawodowej
 • Udzielanie informacji o szkołach, możliwościach kształcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz rynku pracy; wspieranie w zdobywaniu umiejętności pozyskiwania takich informacji

MEDIACJE

 • Mediacje w konfliktach rodzinnych
 • Mediacje w konfliktach szkolnych
 • Szkolenia z mediacji rówieśniczych

PSYCHOTERAPIA

 • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia rodzin
 • Grupa rozwojowo-profilaktyczna dla licealistów
 • Psychoterapia relacji rodzic-dziecko (dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia)
 • Konsultacje rodzicielskie

SEKSUOLOGIA

 • Indywidualne konsultacje specjalistyczne
 • Poradnictwo i szkolenia

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

 • Terapia integracji sensomotorycznej
 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci 0-12 m-cy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia trudności matematycznych
 • Terapia pedagogiczna
 • Bajkoterapia
 • Terapia Warnkego
 • Terapia ręki
 • Terapia Tomatisa
  informacja o terapii Tomatisa

  Z procedurami przyjęcia na terapię Tomatisa można zapoznać się w zakładce PROCEDURY.

Oferta warsztatowa w roku szkolnym 2019/2020

TEMAT ZAJĘĆ TERMIN PROWADZĄCY
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Zajęcia dla dzieci leworęcznych (kl.0-I) I semestr Mgr M. Borowska

Mgr I. Olichwiruk

Terapia ręki (kl. I-II) X 2019-

II 2020

Mgr  E. Adaszewska

Mgr K. Jędrzejczak

Terapia ręki (kl. 0- I) III – V 2020 Mgr  E. Adaszewska

Mgr K. Jędrzejczak

Zajęcia stymulujące rozwój mowy i komunikacji z elementami terapii pedagogicznej (dla dzieci 4-5-lat) X 2019-

II 2020

Mgr E. Adaszewska

Mgr K. Jędrzejczak

Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci z Zespołem Aspergera (kl. I) X 2019 Mgr M. Ciosek

Mgr O. Markowska

„Bajkoterapia” dla dzieci nieśmiałych

(5-6 lat)

II semestr Mgr O. Markowska

Mgr M. Ciosek

Trening słuchowy dla dzieci 6-letnich I  i II semestr Mgr I. Zalech

Mgr I. Barcikowska

Trening ortograficzny dla klas  III I i II semestr Mgr Barcikowska
Trening czytania z elementami metody Warnkego ( kl. IV-V) I i II semestr Mgr B. Kalinowska
„Łamigłówki mądrej główki”-zajęcia dla dzieci zdolnych (6-latki) II semestr Mgr R. Karwat
Trening słuchowo-językowy (kl. IV-V) II –VI 2020 Mgr B. Kalinowska
Zajęcia dla młodzieży
Grupa terapeutyczna dla młodzieży licealnej X 2019-VI 2020 Mgr J. Słobodzian

Mgr M. Szydlik

Doradztwo edukacyjno- zawodowe I II semestr Mgr Ewa Wrzesień

Zajęcia dla rodziców i nauczycieli

Poradnictwo seksuologiczne dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych

I-II semestr Mgr Sylwia Michalczewska
Grupa wsparcia dla nauczycieli I-II semestr Mgr Olga Markowska
Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „ Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym” X-XI 2019 Mgr A. Prostko
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ASD I –II semestr

od X 2019

Mgr M. Szydlik

Mgr M. Kibart

Warsztat dla rodziców dzieci 5-6 letnich przygotowujących do nauki czytani i pisania „ Moje dziecko dobry uczeń” X 2019 Mgr M. Siczek
Warsztat dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Ryzyko dysleksji w przedszkolu” V 2020 Mgr M. Siczek

OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Warszawie współpracuje z placówkami oświatowymi ze swojego rejonu: przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Każda placówka jest objęta opieką wyznaczonego psychologa.

Psycholog rejonowy ds. przedszkola co najmniej raz w tygodniu (w zależności od liczebności placówki) pełni dyżury na terenie przedszkola. W trakcie dyżurów psycholog konsultuje z nauczycielami napotykane przez nich problemy, udziela porad odnośnie metod i sposobów pracy z dzieckiem z określonymi trudnościami, wspiera proces udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, obserwuje dzieci w grupach, prowadzi wstępne badania psychologiczne oraz w miarę potrzeb zajęcia stymulujące rozwój, spotyka się z rodzicami oraz podejmuje inne działania, adekwatne do potrzeb danej placówki.

Psycholog rejonowy do spraw szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej odbywa regularne dyżury w szkole. Podczas wizyty psycholog konsultuje z nauczycielami i szkolnymi specjalistami zgłaszane przez nich problemy, jeżeli zachodzi potrzeba i możliwość prowadzi obserwacje w klasach lub spotyka się z rodzicami.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 organizuje szkolenia dla nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek  zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Oferta szkoleń dla nauczycieli jest w każdym roku szkolnym jest dostosowywana do zgłaszanych potrzeb. Informacje o szkoleniach oraz rekrutacji są zamieszczane a stronie internetowej Poradni oraz przekazywane bezpośrednio do wszystkich szkół i placówek.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD PRZEDSZKOLAMI
51 Ul. Chrzanowskiego 7 R. Słobodzian
73 Ul. Sygietyńskiego 4a J. Słobodzian
89 Ul. Kobielska 55a A.   Kardaś
89 filia Ul. Kobielska 15 M. Gąsecka
143 Ul. Kobielska 77/81 M. Szydlik
153 Ul. Chrzanowskiego 19 A.   Kardaś
162 Ul. Dąbrówki 3 M. Szydlik
166 Ul. Grochowska 309/317 K.Stawecka
178 Ul. Londyńska 10 A. Prostko
180 Ul. Niekłańska 40 M. Ciosek
211 Ul. Dąbrówki 20 S. Michalczewska
220 Ul. Walewska 7 A.   Słoniowska

M. Gąsecka 

235 Ul. Chroszczewska 3/5 S. Michalczewska
250 Ul. Kinowa 10a M. Gąsecka
291 Ul. Siennicka 19B M. Kibart
292 Ul. Walecznych 4/6 A. Słoniowska
296 Ul. Międzynarodowa 36 M. Kibart
295 Ul. Afrykańska 9 S. Michalczewska
411 Ul. St. Augusta 77 I. Olichwiruk

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE: R. Karwat

DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA:  R. Karwat
DZIECI  0 – 3: nie orzeczeniowe:  R. Karwat

Możliwość komentowania jest wyłączona.