Oferta

 Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4

MISJA PORADNI

Wspieranie uczniów w procesie edukacji czyli zapobieganie, redukowanie, minimalizowanie trudności, na jakie napotyka dziecko i młody człowiek w procesie uczenia się oraz ogólnego funkcjonowania (intelektualnego, społecznego, emocjonalnego) w roli ucznia i wychowanka placówki oświatowej. Misję tę realizujemy przede wszystkim poprzez pracę z rodzicami i rodzina, pomagając w budowaniu prawidłowego systemu wychowawczego, a także wspomagając pracę nauczycieli tak, by możliwe było osiąganie jak najlepszych efektów w procesie nauczania i wychowania. Pracujemy nad tym zarówno w Poradni, jak na terenie szkół i przedszkoli.

WIZJA PORADNI

Poradnia funkcjonuje w systemie oświaty jako wyspecjalizowana placówka:

– zajmująca się problematyką wczesnej interwencji będącej podstawowym narzędziem profilaktyki

– proponująca wysoko specjalistyczne formy diagnozy i terapii opóźnień i zaburzeń wpływających na trudności szkolne

– rozwijająca działania profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie funkcjonowania emocjonalnego dzieci i młodzieży

– zajmująca się wspieraniem nauczycieli w poszukiwaniu właściwych kierunków i metod pracy z uczniem

 

Zapraszamy rodziców i opiekunów oraz dzieci w wieku od 0 do 3 lat, przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym a także uczniów szkół średnich.Swoją wiedza i umiejętnościami służą w naszej placówce:
psycholodzy
pedagodzy terapeuci
logopedzi

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

DIAGNOZĘ:

 •  dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (trudności w czytaniu, w pisaniu i w nauce matematyki)
 • poziomu rozwoju intelektualnego oraz poszczególnych funkcji poznawczych
 • cech osobowości
 • problemów wychowawczych
 • relacji w rodzinie
 •  zainteresowań

PORADNICTWO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

 • badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • kwalifikowanie dzieci i młodzieży do placówek specjalnych
 • zapewniamy informacje o wszystkich szkołach specjalnych, placówkach integracyjnych oraz wszelkich instytucjach świadczących pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PORADNICTWO ZAWODOWE:

 •  pomoc młodzieży w wyborze szkoły i kierunku kształcenia
 • specjalistyczne badania psychologiczne umożliwiające planowanie drogi zawodowej
 • zapewniamy pełną informację o szkołach, możliwościach kształcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE:

 • grupy dla dzieci z problemami emocjonalnymi
 • zajęcia stymulujące rozwój poznawczy
 • treningi myślenia twórczego
 • zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • terapia indywidualna w ujęciu behawioralno – poznawczym i psychodynamicznym
 • mediacje w konfliktach rodzinnych i szkolnych

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE:

 • zajęcia usprawniające grafomotorykę
 • trening ortograficzny
 • trening uwagi
 • trening funkcji wzrokowych z elementami czytania
 • trening funkcji słuchowych przygotowujący do nauki czytania
 • zajęcia dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
 • terapia logopedyczna
 • zajęcia korekcyjno – wyrównawcze z matematyki
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia metodą Warnkego
 • masaż Shantala

WARSZTATY:

 • umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • dla rodziców dzieci nadpobudliwych
 • dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

Poradnia prowadzi również warsztaty na terenie placówek z rejonu działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *