Oferta

statut_poradnia_2018


OFERTA PORADNI


Zapraszamy Rodziców dzieci z zerówek szkolnych do udziału w warsztatach w ramach bezpłatnego południowopraskiego programu „Przedszkolak w szkole” .

 1. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA:
 • Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym;
 • Diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej;
 • Diagnoza specyficznych trudności matematycznych;
 • Diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej;
 • Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Badanie dojrzałości procesów integracji sensomotorycznej
 • Ocena rozwoju ruchowego niemowląt
 • Badania sondażowe dzieci uczęszczających na roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 • Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • Diagnoza logopedyczna
 1. BEZPOŚREDNIA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • Kwalifikowanie dzieci i młodzieży do placówek specjalnych
 • Udzielanie informacji o szkołach specjalnych, placówkach integracyjnych oraz instytucjach świadczących pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak również przepisach prawa oświatowego
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu technik uczenia się, komunikacji społecznej i innych
 • Udzielanie rodzicom wskazówek i instruktażu dotyczącego pracy nad wspieraniem potencjału dziecka oraz wyrównaniem deficytów rozwojowych
 • Udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc w budowaniu systemu wychowawczego i dobrych relacji
 • Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin
 • Wpieranie rodziców w planowaniu procesów terapeutycznych, kierowanie do specjalistów poradni i innych placówek
 • Udzielaniu pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
 • Poradnictwo seksuologiczne

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Pomoc młodzieży w wyborze szkoły i kierunku kształcenia
 • Specjalistyczne badania diagnostyczne umożliwiające planowanie drogi zawodowej
 • Udzielanie informacji o szkołach, możliwościach kształcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz rynku pracy; wspieranie w zdobywaniu umiejętności pozyskiwania takich informacji

MEDIACJE

 • Mediacje w konfliktach rodzinnych
 • Mediacje w konfliktach szkolnych
 • Szkolenia z mediacji rówieśniczych

PSYCHOTERAPIA

 • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia rodzin
 • Grupa rozwojowo-profilaktyczna dla licealistów
 • Psychoterapia relacji rodzic-dziecko (dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia)
 • Konsultacje rodzicielskie

SEKSUOLOGIA

 • Indywidualne konsultacje specjalistyczne
 • Poradnictwo i szkolenia

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

 • Terapia integracji sensomotorycznej
 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci 0-12 m-cy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia trudności matematycznych
 • Terapia pedagogiczna
 • Bajkoterapia
 • Terapia Warnkego
 • Terapia ręki
 • Terapia Tomatisa
  informacja o terapii Tomatisa

  Z procedurami przyjęcia na terapię Tomatisa można zapoznać się w zakładce PROCEDURY.

Oferta warsztatowa w roku szkolnym 2018/2019

Stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci 0-12 m-cy W miarę zgłoszeń Mgr A.Kaczmarczyk
Terapia ręki I i II semestr Mgr S.Jączak
Trening ortograficzny dla klas  III I i II semestr Mgr Barcikowska
Trening ortograficzny dla klas VI I semestr Mgr M.Borowska
Trening słuchowy dla dzieci 6-letnich I semestr Mgr I.Barcikowska

Mgr I.Zalech

„Bajkoterapia” dla dzieci nieśmiałych (5-6 lat) I semestr Mgr O.Markowska

Mgr M.Ciosek

Zajęcia dla dzieci leworęcznych (kl.0-I) I semestr Mgr M.Borowska

Mgr I.Olichwiruk

Zajęcia stymulujące rozwój mowy i komunikacji z elementami terapii pedagogicznej dla dzieci 4-5-letnich I semestr Mgr E.Adaszewska

Mgr K.Jędrzejczak

„Bank emocji” –zajęcia dla dzieci z klas I i II II semestr Mgr I.Olichwiruk

Mgr M.Borowska

„O uczuciach” zajęcia bajkoterapeutyczne dla dzieci 4-5-letnich II semestr Mgr A.Prostko

Mgr M.Kibart

Trening czytania z elementami metody Warnkego I i II semestr Mgr B.Kalinowska
Grupa rozwojowa dla licealistów I i II semestr Mgr J.Słobodzian

Mgr M.Szydlik

Trening umiejętności społecznych dla 6-7 latków z Zespołem Aspergera II semestr Mgr Markowska

Mgr Ciosek

Poznajemy emocje i uczymy się je wyrażać”- trening poznawczo-emocjonalny dla 5-6 latków II semestr Mgr E.Adaszewska

Mgr K.Fibak

Gry i zabawy tabliczką mnożenia dla uczniów klas II II semestr Mgr A.Mandelska
Matematyczne zabawy dla uczniów klas I i II II semestr Mgr A.Mandelska
„Łamigłówki mądrej główki”-zajęcia dla dzieci zdolnych (6-latki) II semestr Mgr R.Karwat
Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców” II semestr Mgr I.Zalech

Mgr M.Borowska

Jak przygotować dziecko do nauki czytania i pisania”- warsztaty dla rodziców dzieci z zerówek I i II semestr Mgr M. Siczek
„Zasady i konsekwencje” zajęcia dla rodziców – dla rodziców zerówek I i II semestr Mgr K.Fibak
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera (dzieci 8-18 lat) II semestr Mgr M.Kibart

Mgr M.Szydlik

OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Warszawie współpracuje z placówkami oświatowymi ze swojego rejonu: przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Każda placówka jest objęta opieką wyznaczonego psychologa.

Psycholog rejonowy ds. przedszkola co najmniej raz w tygodniu (w zależności od liczebności placówki) pełni dyżury na terenie przedszkola. W trakcie dyżurów psycholog konsultuje z nauczycielami napotykane przez nich problemy, udziela porad odnośnie metod i sposobów pracy z dzieckiem z określonymi trudnościami, wspiera proces udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, obserwuje dzieci w grupach, prowadzi wstępne badania psychologiczne oraz w miarę potrzeb zajęcia stymulujące rozwój, spotyka się z rodzicami oraz podejmuje inne działania, adekwatne do potrzeb danej placówki.

Psycholog rejonowy do spraw szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej odbywa regularne dyżury w szkole. Podczas wizyty psycholog konsultuje z nauczycielami i szkolnymi specjalistami zgłaszane przez nich problemy, jeżeli zachodzi potrzeba i możliwość prowadzi obserwacje w klasach lub spotyka się z rodzicami.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 organizuje szkolenia dla nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek  zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Oferta szkoleń dla nauczycieli jest w każdym roku szkolnym jest dostosowywana do zgłaszanych potrzeb. Informacje o szkoleniach oraz rekrutacji są zamieszczane a stronie internetowej Poradni oraz przekazywane bezpośrednio do wszystkich szkół i placówek.

Opieka nad realizacją edukacji przedszkolnej dzieci Psycholodzy przedszkolni
Współpraca z nauczycielami szkół i przedszkoli, pedagogami i psychologami szkolnymi dotycząca realizacji zaleceń w stosunku do dzieci objętych opieką poradni Psycholodzy

Pedagodzy

Spotkania o charakterze informacyjno – szkoleniowym  z dyrektorami placówek, pedagogami i psychologami szkolnymi Dyrektor

Psycholodzy

Prowadzenie grupy samodoskonalącej dla logopedów Mgr E.Adaszewska

Mgr K.Jędrzejczak

Konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych Seksulog

Doradca zawodowy

Logopedzi, neurologopeda

Inni specjaliści wg potrzeb

Możliwość komentowania jest wyłączona.