Procedury

Dzieci na badania zgłaszają rodzice po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 • Do poszczególnych form pomocy kwalifikuje psycholog prowadzący
 • Orzeczenia kwalifikujące do kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania wydawane są przez zespół orzekający po przeprowadzeniu badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich
 • pisemną opinię o badanym wydajemy na wniosek rodziców

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ DZIECI NA ZAJĘCIA
PROWADZONE METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

1. Nabór na zajęcia odbywa się raz w roku – we wrześniu, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją dzieci zgłoszonych na zajęcia i zadecydowaniu, które z dzieci kwalifikują się do udziału w terapii.
2. O zakwalifikowaniu się dziecka na zajęcia terapeutyczne decyduje Komisja złożona z terapeutów SI. Na podstawie złożonych dokumentów zespół określa listę osób przyjętych na zajęcia.
3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z zeszłorocznych list rezerwowych oraz te, które nie mają możliwości korzystania z terapii w szkole/przedszkolu.
4. Przy przyjęciu na zajęcia istotna jest kolejność zgłoszeń.
5. Dzieci, które nie zostaną przyjęte na zajęcia terapeutyczne w danym roku szkolnym są zapisywane na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości przyjmowane w późniejszym okresie.
6. Podstawę do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI stanowi aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej.
7. Na zajęcia przyjmowane są dzieci zamieszkujące lub uczęszczające do placówek w rejonie działania naszej Poradni.
8. Na zajęcia przyjmowane są dzieci w wieku 4 – 6 lat. W stosunku do dzieci w wieku 0 – 3 lata 11 miesięcy prowadzone są konsultacje.
9. Nie przyjmowane są dzieci, które uczestniczą w terapii w innych placówkach oświatowych oraz placówkach NFZ.
10. Na terapię przyjmowane są dzieci z: trudnościami szkolnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z opóźnionym rozwojem mowy, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z ADHD, z trudnościami w koncentracji uwagi.
11. Na zajęcia przyjmowane są tylko dzieci z głęboką dysfunkcją procesów integracji sensorycznej. O głębokich zaburzeniach SI mogą świadczyć: nie w pełni zintegrowane odruchy niemowlęce ATOS i TOB, STOS, znacznie zaburzone przetwarzanie bodźców przedsionkowo – proprioceptywnych (niepewność grawitacyjna lub podwrażliwość przedsionkowa), znaczne problemy z praksją, znacznie zaburzony poziom pobudzenia (zdecydowanie podwyższony lub obniżony)
12. W przypadku dzieci z niewielkimi dysfunkcjami procesów integracji
sensorycznej rodzice po przeprowadzonym badaniu w zakresie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej uzyskują instruktaż do pracy z dzieckiem w domu.
13. Diagnozę integracji sensorycznej przeprowadzamy u dzieci w wieku od 0 do 7 lat.
14. Okres prowadzenia terapii wynosi od 6 miesięcy do 2 lat. O zakończeniu zajęć terapeutycznych decyduje terapeuta.

PROCEDURY KWALIFIKOWANIA I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ 

 • Zajęcia terapii pedagogicznej organizowane są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.
 • Na zajęcia terapii pedagogicznej przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rejonu PPP Nr 4, mający konkretne zalecenie uczestniczenia w takich zajęciach od psychologa.
 • Zapisy na zajęcia w bieżącym roku szkolnym odbywają się przez sekretariat od 1 września, do chwili wyczerpania wolnych terminów.
 • Po pierwszych zajęciach terapeuta decyduje ( w porozumieniu z rodzicami) z jakiego rodzaju zajęć dziecko będzie mogło korzystać( indywidualne, grupowe) oraz z jaką częstotliwością powinny się one odbywać, uwzględniając głębokość zaburzeń, potrzeby terapeutyczne i możliwość ich realizacji w Poradni, a także dostępność terapii na terenie szkoły, do której uczęszcza.
 • Rodzice ucznia mają prawo do konsultacji ze specjalistą, mają też obowiązek systematycznego wspierania dziecka w realizacji otrzymanych wskazań ( dziecko wykonuje zalecone prace, przynosi zeszyt, przybory do pisania itd.).
 • Uczestnik zobowiazany jest do regularnego i punktualnego udziału w zajęciach, według wcześniej ustalonych terminów i godzin zajęć( nie ma możliwości przedłużania ani odpracowywania zajęć w innym terminie).
 • Poradnia będzie informowała rodzica, jeżeli zajęcia przeznaczone dla ucznia, nie będą się mogły odbyć.
 • Rodzice mają obowiązek wcześniejszego informowania poradni o nieobecności dziecka na zajęciach – 3 nieusprawiedliwione nieobecności będą oznaczały rezygnację z terapii i skreślenie dziecka z listy uczestników.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z klas I-III szkoły podstawowej proszeni są o ich przyprowadzanie i odbieranie z zajęć lub upoważnienie pisemne w tym celu innych osób.
 • Dzieci starsze, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów mogą same przychodzić i opuszczać Poradnię po zajęciach.

REGULAMIN ZAPISÓW NA TERAPIĘ METODĄ TOMATISA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 4

Dodaj komentarz